Alternativets 17 regionale FN mål

Skribent

Alternativets 17 regionale FN mål:

1. En region med rige og meningsfulde liv

Investér i tidlige indsatser for udsatte børn og unge
Faglighed, værdighed og personligt engagement i sociale indsatser
Afskaf papirvældet og kontrolvæsenet.

Mere tillid – mindre kontrol
Overvej ansættelses stop i administrative stillinger.

2. En region med klimavenlige og sundhedsfremmende fødevarer – for alle
Klimavenlig kost i den regionale forplejning
100% økologiske råvarer og måltider
Minimum én vegetarisk dag om ugen
Erhvervsstøtte til økologisk bylandbrug, skolehaver og lokal råvareproduktion
Reduktion af madspild i regionen gennem oplysning og konkrete indsatser

3. En region med gode liv og trivsel i alle livsfaser
Rettidig omsorg
Fremme en sund sjæl i en sund krop

Endnu bedre sygehuse
Kvalitetsløft af sygehusene.
Flere varme hænder og mindre administration
Flere sundhedshuse lokalt, hvor der plads til tidlig indsats med samtale, massage og terapi.
Plejehjem for demente
Sammenhæng i sundhed og psykiatri
Flere faciliteter til sport, bevægelse og idræt
Canabis medicin til alle, der mener de kan have glæde af det.

4. En region med frie og kreative gymnasier

Skoler med frihed og bedre vilkår for udvikling
Styrkelse af de praktiske og musiske tilbud og fag i ungdomsuddanelserne
Flere ressourcer til inklusion

Længere brobygningforløb i folkeskolen, der retter sig mod de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser

5. En region med ligeværd og ligestilling
Alle varme hænder skal kun arbejde 30 timer
Mulighed for lang barsel til begge forældre

Forsøg med anonyme ansøgninger i det offentlige

6. En turistvenlig region med rent vand, jord og havmiljø
Giv os en region hvor turisterne og dets beboerne glæder over sig rent vand og natur.
Lad langt flere arbejde med at holde stranden ren
Lad langt flere plante træer og bænke og anlægge cykelstier.
Beskyt vores drikkevand

7. En region med grøn energi og ren luft
En fossilfri region hurtigst muligt
Alle biler bør være elektriske.
Regionen bør stå for udlejning af elbiler og elcykler i det mindste for dets ansatte.
Regionen skal udvikle energisystem der vækker international opsigt og som tiltrækker turister.
Solceller overalt i regionen til fremme af solenergi
Øget indsats for at spare på energien
Hurtigere, grønnere og innovativ mobilitet

8. En region med hverdagen i balance
En region uden usund stress
Som arbejdsgiver skal regionen arbejde for 30 timers uge for alle varme hænder
Afskaffe al unødvendig papirarbejde og evalueringer
Fjerne alle de unødvendige mellemledere
Ansættelsesstop på alle administrative medarbejdere

9. En region med sprudlende iværksætteri og erhverv
Socialt entreprenørskab i verdensklasse i tæt samarbejde med EU’s regionalfond
Fysiske rammer til reginonens vækstlag
Virksomhedernes kontakt og sagsbehandling til regionen og EU skal styrkes
Pulje til grønne ildsjæle

10. En region med plads til alle
Det skal være muligt at bo på landet uden at have to biler.
I skoletiden gratis offentlig transport

Udenfor skoletid timedrift med små shutle minibusser drevet af små selskaber.
Gode ubrudte cykelstier til beregnet på elcykler.

Ingen farlige huller i cykelsten og god plads på cykelstier.

11. En region med mangfoldigt kulturliv
Hospitaler og sundhedshuse skal være centre for foredrag og kultur
Flere åbne scener og kulturelle legepladser
Kunst og kultur i børnehøjde
Kultur- og designstrategi i regionen gerne i samarbejde med EU’s regionale fonde
Kulturinvesteringer og kulturinstans der øger og måler livskvaliteten
Bibliotekerne og kulturhuse som motor for demokrati, integration og dannelse

12. En region med ansvarligt forbrug og cirkulær økonomi
Regionen skal genanvende minimum 80 pct. affald i 2030
Bæredygtig lokal turisme
Langt flere cykel og vandrestier
Klimavenlig adfærd og uddannelse

13. En region der går forrest i klimaløsninger
Omstilling til 100 pct. vedvarende energi og CO2-negativitet
Blå-grøn infrastruktur til tilpasning til klimaforandringer
Verdens bedste cykel- og fodgængerregion
Klima-efteruddannelse af ledere og bestyrelser

14. En region med rekreativt vand og hav
Etablering af strande ved søerne
Flere strandområder og søer

15. En region med vild og mangfoldig natur til gæde for turister og andet godtfolk
Alle byer og landsbyer bør have en grøn kile og et åndehul.
Gerne et gadekær med træer, bænke og toilet.
Mere vild natur i landsbyen
Mere ambitiøs tilgang til biodiversitet i regionens natur
Turisterne skal have lyst til at lade bilen stå.
Turister skal opmuntres til en tur i det grønne hvor der er gode shelters, steder man kan søge lys for regnen og komme på rene toiletter.
Naturen skal være regionens stærkeste turistkort.
Der skal være bier, insekter og fugle overalt i det åbne landskab.
Der skal være stier overalt i det åbne landskab.
Alle mindre veje i turistsæsonen skal være ensporet.
Det skal være nemt for cyklister at cykle to og to.

16. En region med ny politisk kultur
Et mere åbent og gennemsigtigt region

17. Den bedste region for verden
Gentænk regionen som international medspiller i EU
Udviklingsbistand fra regionen til udviklings- og venskabsbyer
Internationalt innovationsmiljø
Øget samarbejde med andre regioner om bæredygtig omstilling
Partnerskaber for handling og løsninger

Kilde: Tak til Alternativet i København for inspiration